UČEBŇA

Navrhované riešenie pre triedu, samostatná klapka WISE pre prívod a odvod vzduchu, jeden alebo viac pasívnych difúzorov privádzaného a odvádzaného vzduchu. Miestnosť má premenlivé prúdenie privádzaného a odvádzaného vzduchu v rovnováhe.

Meranie teploty vzduchu v miestnosti sa vykonáva v klapke odvádzaného vzduchu a systém reguluje množstvo privádzaného a odvádzaného vzduchu v triede tak, aby bola dosiahnutá správna klíma miestnosti.

Privádzaný a odvádzaný vzduch je dodávaný s pasívnym prívodom a difúzory odsávaného vzduchu.

Možnosti:
• Vykurovanie miestnosti prostredníctvom radiátorov a servopohonov radiátorových ventilov napojených na systém WISE.
• Vykurovanie pomocou privádzaného vzduchu s izbovou teplotou.
• Detekcia prítomnosti pre samostatné nastavenie prietoku vzduchu a teploty pre prítomnosť a neprítomnosť v triede.
• Individuálne nastavenie teploty pomocou nastavovača požadovanej hodnoty.
• Meranie a regulácia teploty, montáž na stenu.
• Detekcia kvality vzduchu a vlhkosti s reguláciou v klapke odvádzaného vzduchu.
• Detekcia kvality vzduchu a vlhkosti s reguláciou, montáž na stenu.
• Detekcia okien pre vypnutie ventilácie pri otvorenom okne.

Podrobné informácie a úplný popis funkcií nájdete v sprievodcovi systémom a funkciou.

Pri návrhu boli použité tieto produkty: